Codi Ètic

1. FILOSOFIA GENERAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

La intenció d'aquest reglament no és ni molt menys establir uns criteris disciplinaris i sancionadors, que planegin en to d'amenaça sobre jugadors, tècnics, directius, pares i familiars, etc..., al contrari, el que es pretén amb aquest document és donar a conèixer les peculiaritats del club, transmetre la seva filosofia i la seva manera de veure l'esport del futbol a la nostra entitat.

Amb això no volem res més que informar a tot el col·lectiu com és el club, i que pretenem, que cada un dels seus membres, per ells mateixos decideixin lliurament si desitgen pertànyer a l'entitat, acceptant el nostre funcionament, tenint clar tots plegats els nostres objectius esportius i socials, que volem aconseguir, tant la Junta Directiva, Tècnics i Jugadors.

Els interessos esportius i socials de l'entitat han d'estar sempre per sobre de qualsevol interès personal, per molt important que aquest sigui.

És per a tot el que s'ha exposat anteriorment, que el CF Les Franqueses sol·licita la col·laboració i compressió de tots, per a poder evolucionar i aconseguir els projectes esportius i socials definits i es desenvolupin dins d'un clima de plena normalitat.

 

2. NORMES FUNCIONALS

Aquest apartat constitueix un pilar bàsic de l'estructura de l'entitat.

Només el compliment d'unes mínimes pautes d'actuació pot garantir una adequada convivència, que proporcioni la imatge de serietat que es mereix la nostra entitat. El compliment de les normes que s'han d'aconseguir, en un principi, per la via de l'acord, del diàleg, del consens, etc..., per a garantir una aplicació no traumàtica. Només com a última instància s'aplicarien mesures disciplinàries.

Les normatives de nivell bàsic afecten a totes les parts que formen l'entitat (jugadors, tècnics, dirigents, pares i familiars, etc...) i es desenvolupen en els diferents apartats.

2.1. Tenir cura de les instal·lacions i del material.

2.2. Respectar i complir les obligacions horàries.

2.3. Respectar i complir les obligacions esportives.

2.4. Obligacions personals i socials.

2.5. Obligacions dels familiars i acompanyants.

2.6. Preservar la imatge del club.

2.7. Canal de comunicació intern del club.

 

2.1. TENIR CURA DE LES INSTAL·LACIONS I DEL MATERIAL

Aquest punt comprèn totes aquelles pautes de civisme que ens dicta el sentit comú, per a garantitzar un manteniment de les instal·lacions i el material a utilitzar de forma correcte.

 • No utilitzar cap tipus de material o instal·lació sense permís i/o de l'entrenador responsables.
 • Prohibició absoluta de menjar o beure begudes als vestuaris sense permís de l'entrenador o responsables.
 • Prohibició absoluta d'orinar a les dutxes.
 • Prohibició d'entrar sense permís en els diferents departaments que no siguin d'ús habitual dels jugadors (sales de material, oficines, infermeria, etc...).
 • Tenir cura del material que es lliuri per part del club, o del que s'utilitza a entrenaments o particulars.

2.2. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS HORÀRIES

Recordem l'absoluta necessitat de complir tots els horaris d'entrenaments i partits per part de tots els jugadors i tècnics. Els jugadors hauran de comunicar als tècnics qualsevol absència que alteri els horaris establerts, sempre de forma anticipada. Els tècnics també hauran de comunicar qualsevol absència, de forma adient, perquè el coordinador corresponent o junta directiva puguin prendre les mesures adequades perquè l'activitat esportiva no quedi afectada.

És molt important la puntualitat tant als partits com als entrenaments i molt especialment per als entrenadors, que tenen l'obligació de donar una imatge als seus jugadors i al club.

2.3. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ESPORTIVES

Punts a tenir en compte pels jugadors:

 • Assistència a totes les sessions d'entrenament.
 • Assistència a tots els partits que considerin els entrenadors.
 • Implicació i rendiment en els entrenaments i partits.
 • Respecte i obediència a les consignes de l'entrenador.
 • Actitud i formes de manifestar-se davant els responsables.
 • Comportament normal i respectuós front els companys, contraris, àrbitres, etc...
 • Obligatorietat d0ignorar qualsevol consigna o instrucció que no vingui donada dels responsables de l'equip i/o club.

2.4. OBLIGACIONS PERSONALS I SOCIALS

Serà obligatori una conducta cívica, comunament acceptada en qualsevol relació social, amb els companys dins i fora del terreny de joc, àrbitres, entrenadors, dirigents, etc..., l'actitud respectuosa en els actes de convivència propis d'un grup de persones, quan es realitzi qualsevol acte esportiu o social.

En aques punt farem especial notorietat en el compliment de les següents normes:

 • Utilitzar una vestimenta adequada en els entrenaments i partits, tenint en compte el material (roba) que el club té com a oficial, és a dir, els jugadors i tècnics han de venir sempre uniformats amb la roba oficial del club, tant als partits com als entrenaments (molt important per la imatge del club).
 • Prohibició absoluta de portar símbols o vestimentes de caràcter racistes o similars.
 • Prohibició absoluta durant els entrenaments i partits de portar arracades, rellotges, cadenes, etc... que puguin afectar a la integritat física del propi jugador.
 • Obligatorietat de dutxar-se després de les sessions d'entrenaments i partits, exceptuant la categoria d'escola. ​

A les categories d'escola i prebenjamins, els familiars i acompanyants (una persona per jugador) podran passar als vestidors, perquè entenem que el jugador ha d'aprendre a tenir una capacitat d'autonomia personal.

 • ​Obligatorietat de saludar adequadament als responsables dels equips, així com a tot el personal responsable de l'entitat.
 • S'entrarà i sortirà dels vestidors correctament vestits i de forma correcta.
 • Prohibició absoluta de fumar dins del temps que duri l'activitat a realitzar, entrenaments i partits, així com dins del recinte esportiu o al seu voltant.

És important que els responsables dels equips donin exemple en aquest apartat.

 • Idèntiques mesures que en l'apartat anterior, es tindran presents amb les begudes alcohòliques.

2.5. OBLIGACIONS DE FAMILIARS I ACOMPANYANTS

Encara que els familiars quedin completament al marge del procés esportiu, de forma indirecta formen part del col·lectiu de l'entitat, i la seva actitud pot incidir d'una forma molt important en els hàbits i formació del jugador. És per això que els majors tenen l'obligació d'oferir un exemple cívic en totes les seves actuacions, per a reforçar la idea del futbol com a un esport formatiu.

 • Mantenir en tot moment una conducta correcta amb els entrenadors, jugadors, àrbitres, dirigents, etc...
 • Prohibició de l'entrada als vestidors, excepte en situacions molt puntuals en els quals els responsables ja ho hagin autoritzat.
 • Prohibició de donar consignes tècniques als jugadors, tant als partits com als entrenaments (molt important).
 • Per resoldre els problemes o incidències que puguin sorgir, s'utilitzaran els canals de comunicació interns, és a dir, per qualsevol desacord o queixa esportiva, es farà per mitjà del Coordinador Esportiu corresponent (Coordinador d'àrea), i després, juntament amb la Comissió Esportiva del Futbol Base i la Coordinació General, es decidirà les mesures a prendre.

​A última instància, a la Junta Directiva i Presidència els hi pertocarà la responsabilitat de resoldre el cas definitivament, prèvia obertura d'expedient informatiu del Coordinador corresponent.

La Comissió Esportiva estarà formada per dos directius, els Coordinadors d'àrea corresponents i la Coordinació General, i serà l'òrgan de màxima responsabilitat executiva dins l'àrea del futbol base.

La Coordinació Esportiva del Futbol Base estarà formada per tres Coordinadors d'àrea; un coordinador de futbol-11, un de futbol-7 (categories alevins i benjamins) i un d'iniciació (categories prebenjamins i escola).

2.6. PRESERVAR LA IMATGE DEL CLUB

Els integrants del club estan obligats en tot moment a mantenir un comportament i una serietat notable, d'acord amb els principis bàsics de l'entitat i els estatus, encara que en ocasions poden portar perjudicis esportius. Aquest punt empara a totes les ordres possibles, dins i fora del terreny de joc, a jugadors, entrenadors, dirigents, familiars..., en partits, entrenaments, concentracions, etc...

2.7. CANAL DE COMUNICACIÓ INTERN DEL CLUB

És normal que durant la temporada apareguin desavinences puntuals entre jugadors i tècnics, però moltes vegades aquests temes amb fons lícit, es converteixen en inacceptables per la manera d'exposar el fons del problema, per part del jugador o familiars. Tots els components de les plantilles així com els familiars han de conèixer el procediment regular de comunicació que a continuació detallem:

1. Quan un jugador tingui una desavinença o vulgui una explicació per part de l'entrenador, el primer contacte ha de ser l'entrenador-jugador, exceptuant categories petites.

2. Quan els familiars estiguin en desacord amb les qüestions que considerin oportunes o bé volen formular una queixa, hauran de fer-ho per mitjà del COORDINADOR ESPORTIU corresponent (Coordinador d'àrea) de forma habitual i de forma extraordinària a la COORDINACIÓ GENERAL o JUNTA DIRECTIVA, però MAI a l'entrenador. A l'entrenador només es poden adreçar per qüestions domèstiques o personals, però no esportives o qüestions greus.

 

3. SANCIONS DISCIPLINÀRIES

3.1. SANCIONS DEL JUGADORS

 • Els jugadors que no compleixin les normatives aquí exposades, poden ser sancionats o bé per una reiteració en l'incompliment de les normes de caràcter lleu o bé per l'incompliment d'una norma de caràcter greu, tenint en compte que en el moment de concretar la sanció s'informarà als pares i mares de la mateixa.
 • Les sancions poden anar fins l'expulsió del jugador del club depenent de la gravetat dels fets.

 

3.2. SANCIONS DELS TÈCNICS I PERSONAL DEL CLUB

 • Els tècnics, ajudants o responsables d'àrea poden ser sancionats, prèvia obertura d'expedient disciplinari sancionador, a nivell econòmic treient-li part de la nòmina que reben mensualment i la quantitat aniria en funció de la gravetat dels fets.
 • També els tècnics, ajudants o responsables d'àrea poden ser sancionats amb l'acomiadament dels mateixos del club en funció de la gravetat dels fets.

4. QÜESTIONS DE RESPONSABILITATS CONTRACTUALS

 • Els pares, mares i familiars responsables de les assegurances dels jugadors, així com de les responsabilitats que es derivin, si no realitzen aquestes assegurances en temps i forma correcte.
 • Tots els jugadors del CF Les Franqueses que formalitzin la fitxa amb aquest club tenen un compromís mínim per una temporada, exceptuant que hi hagi causes de força major que es puguin argumentar i demostrar.

 

5. UTILITAT I OBJECTIUS DELS GRUPS DE XARXES SOCIALS (WHATSAPP I ALTRES)

Els grups de Whatsapp col·lectius o bé altres mecanismes de comunicació interna que es formin a nivell de cada equip (entrenadors i familiars/pares), han de ser exclusivament d'utilitat informativa (informació horaris partits, entrenaments, reunions, etc...), però mai d'opinions personals o valoracions esportives.

Es comunica que des de la temporada 2017/18 està en funcionament un nou sistema de comunicació interna d'aplicacions de mòbil que el controlarà i implementarà el club a inicis de la temporada (setembre/octubre).

Al seu dia es donarà tota la informació necessària per iniciar aquest procés.

 

Les Franqueses del Vallès, setembre de 2017